3
JUL
19.00
HBK T2016, T8 Taso 2

GBK - HBK   2 - 0

Kokkola, Nynäs Park 9 N